پيكانهاي مفرغي، وجود تمدنهاي باستان را در زنجان تقويت کرد

پيكانهاي مفرغي، وجود تمدنهاي باستان را در زنجان تقويت کرد

باستان شناسان موفق شدند پس از بررسي و شناسايي آثار تاريخي استان زنجان چند ظرف و سرپيكان مفرغي متعلق به عصر آهن را کشف کنند.به اين ترتيب فرضيه هايي در باب وجود تمدن هاي اين دوره در مناطقي از استان زنجان تقويت مي شود.

تهران- ميراث خبر
گروه استان ها، احسان صفاپور: در جريان بررسي و شناسايي باستان شناسان در محوطه هاي باستاني شهرستان هاي ابهر و خرمدره استان زنجان چندين ظرف و سر پيكان مفرغي متعلق به عصر آهن ( حدود سه هزار سال پيش) به دست آمد .
تا كنون باستان شناسان بر اين باور بودند كه بقاياي متعلق از عصر آهن در نواحي شمال،شمال غرب و فلات مركزي ايران وجود دارند اما كشف اين آثار در استان زنجان فرضيه هايي را در باب وجود تمدن هاي متعلق به اين دوره را در مناطقي از استان زنجان نيز تقويت مي كند.
“داوود آبيان” مدير ميراث فرهنگي و گردشگري ابهر در گفتگو با ميراث خبر با تائيد اين خبر و بدون اشاره به مكان دقيق كشف اين آثار گفت:” اين اشيا در گورستان باستاني در يكي از نواحي شهرستان ابهر شناسايي شدند كه به محض اطلاع از اين موضوع تقاضايي مبني بر كاوش در اين گورستان به پژوهشكده باستان شناسي ارائه كرديم و در حال حاضر منتظر پاسخ هستيم.”
وي با بيان اينكه در طول 2 فصل بررسي و شناسايي مناطق مختلف شهرستان هاي ابهر و خرمدره 260 اثر مورد شناسايي واقع شدند افزود:” بيشتر اين آثار متعلق به دوران هاي پيش از تاريخ و عصر آهن 1و2 هستند كه گورستان هاي باستاني، تپه،غار و محوطه هاي باستاني را شامل مي شوند.”
اين باستان شناس همچنين از كشف چند اثر مهم تاريخي در محوطه چمن گنبد سلطانيه خبر داد و افزود:” 12 محوطه و اثر تاريخي كه بقاياي آنها به صورت چند دوره اي و از دوره هاي هخامنشي،اشكاني و حتي دوران اسلام را در بر مي گيرد نيز از جمله دستاوردهاي اين دو فصل بررسي و شناسايي بود.”
“آبيان” اين دوره از بررسي و شناسايي آثار تاريخي استان زنجان را زمينه شناخت تحولي بزرگ در حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري اين استان برشمرد و افزود:”مجموعه مطالعاتي كه در اين دو فصل انجام شد جاي خالي تحقيقات علمي و باستان شناسي در استان را پر مي كند و ما اميدواريم هر چه زودتر كاوش هاي باستان شناسي در اين مناطق را شروع كنيم

Free Web Site Counter